Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1.

Zij die lid of aspirant lid wensen te worden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Uithuizermeeden - Roodeschool, dienen hiervan kennis te geven aan het bestuur van de afdeling. Deze aanmelding dient schriftelijk te geschieden, door middel van het indienen van een door het bestuur vast te stellen en te verstrekken aanmeldingsformulier.

 

Artikel 2.

Donateurs van de vereniging kunnen worden zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een minimum bedrag van € 5,- per jaar.

 

Artikel 3.

De in artikel 7 van de statuten vermelde jaarlijkse bijdrage welke door de leden dient te worden betaald, zullen voor zowel gewone als aspirantleden gelijk zijn.

 

Artikel 4.

De leden van de vereniging verplichten zich de bijdrage zoals vermeld in artikel 7 van de statuten te voldoen voor één november.

 

Artikel 5.

De taken van de bestuursleden, zulks met uitzondering van die welke verband houden met het voorzitterschap, worden in onderling overleg, tijdens een te houden bestuursvergadering, verdeeld.

 

Artikel 6.

Uit één van de bestuursleden zal een verbandmeester worden aangewezen. Deze draagt de zorg voor de inventaris en het oefenmateriaal. Omtrent de aanschaf of vervanging van materialen of inventaris pleegt hij/zij overleg met het dagelijks bestuur van de vereniging.

 

Artikel 7.

In onderling overleg zal één der bestuursleden zich belasten met de organisatie van de hulpverlening bij sportevenementen of andere gelegenheden, waarbij om hulp van een of meerdere leden van de vereniging wordt gevraagd. Hij/zij  is gehouden om het bestuur te informeren over het gevoerde beleid. Verder zal op de te houden algemene jaarvergadering hiervan een verslag worden uitgebracht.

 

Artikel 8.

De leden van de vereniging zijn verplicht om de secretaris schriftelijk mededeling te doen van adreswijziging.

 

Artikel 11.

Het bestuur is bevoegd regelingen vast te stellen voor cursussen, herhalingsavonden danwel speciale oefeningen.

 

Artikel 12.

In alle gevallen waarin de statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Artikel 13.

Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden in een algemene ledenvergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepbrief en op de agenda zijn vermeld. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen, indien tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen daartoe besluiten.

 

Artikel 14.

Dit reglement treedt in werking zodra het zal zijn goedgekeurd door het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. te Zeist, hierna te noemen Landelijke Vereniging. Wijzigingen van dit reglement, treden eerst dan in werking nadat zij eveneens door het bestuur van de Landelijke Vereniging zijn goedgekeurd. Dit huishoudelijk reglement wordt niet eerder van kracht dan nadat is voldaan aan het gestelde in artikel 22 van de statuten.

Maak jouw eigen website met JouwWeb