ANBI RSIN

Van de website van de Belastingdienst:

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Beloning bestuurders

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Financiële verantwoording publiceren

Vanaf 1 januari 2014 moet uw ANBI een financiële verantwoording publiceren op internet. Dit betekent dat u voor uw ANBI de volgende informatie moet publiceren:

 • de balans
 • de staat van baten en lasten
 • een toelichting

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.

Voorbeeld

Uw boekjaren lopen van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat u op 1 januari 2014 de financiële verantwoording van het boekjaar 2012 (van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012) moet publiceren. De financiële verantwoording van het boekjaar 2013 (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2014.

Uitzonderingen

In een aantal situaties hoeft u bepaalde gegevens niet, of pas later te publiceren via internet. Lees hieronder of de uitzonderingen voor u gelden.

Geen balans van vermogensfondsen en kerkgenootschappen publiceren

U hoeft in de volgende situaties geen balans van uw ANBI te publiceren:

 • Uw ANBI is een vermogensfonds.
  Dit betekent dat uw ANBI niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteedt uw ANBI  het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen, bijna alleen maar aan de doelstelling.
 • Uw ANBI is een kerkgenootschap.
  Dit geldt ook voor een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap.

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen moeten de volgende informatie wel publiceren:

 • een staat van baten en lasten en een toelichting
 • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema
 • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop

Wij (de belastingdienst) publiceren ook extra gegevens

Wij publiceren daarnaast vanaf 1 januari 2014 de volgende extra gegevens op onze internetsite:

 • het internetadres van de ANBI
 • het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI

Van de website Kamer van Koophandel:

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Eenmanszaken hebben geen RSIN. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Als ondernemer hoeft u het RSIN verder niet te gebruiken in uw zakelijke contacten.

Waar vindt u het RSIN?

Het RSIN staat in het Handelsregister en op het uittreksel.

Eenmanszaken hebben geen RSIN, dus daar vindt u geen RSIN op het uittreksel.

Waar wordt het RSIN voor gebruikt?

Het RSIN wordt gebruikt om gegevens te koppelen tussen verschillende basisregistraties, zoals het Kadaster en de Basisregistratie Personen (BRP). Daardoor hoeft u niet steeds uw gegevens te verstrekken. U hoeft zich bijvoorbeeld niet meer apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb